Kunstexploratie (Beeldende en audiovisuele kunsten)

Inschrijvingsgeld: 530 euro inclusief 6 studiereizen.

Deze opleiding is bedoeld voor volwassenen die kunst willen leren begrijpen, met een beperkt praktisch atelier. Er is geen voorkennis vereist.

LESPROGRAMMA

Specifiek artistiek atelier Kunstexploratie (Beeldende en audiovisuele kunsten)
docent Stefan Wouters
tweewekelijks op dinsdag, ‘week 2 en 4’, 18u00 - 21u30 , in Nieuwbouw

Het specifiek artistiek atelier Beeldende en audiovisuele kunsten zoomt in op het artistieke
scheppingsproces aan de hand van enkele concrete oefeningen en toepassingen. Verschillende
media komen aan bod en worden afgetoetst aan enkele voorbeelden uit de canon van de
kunstgeschiedenis, waardoor de cursist meer voeling en inzicht verwerft in de totstandkoming
van een kunstwerk.

Verder maakt de cursist een keuze uit de volgende kunst- en cultuurvakken:

Alle cursisten van het Atelier Beeldende en Audiovisuele Kunsten (kunstexploratie) kiezen 2 van de volgende ‘Kunst en cultuur’ lessen:

Muziekgeschiedenis maandag, ‘weken 1 en 3’, 18u00-21u30, aula K1.6 ‘Dieperik’
docent Hans De Beuckelaer
In de lessen muziekgeschiedenis staat de 20ste eeuw centraal. Via thematische lessen onderzoeken we enkele belangrijke muzikanten / componisten, opvallende scharniermomenten, de link met andere kunsten en media,
technologische evoluties en muzieksociologische veranderingen. Er is aandacht voor klassieke muziek, etnische muziek, field recordings, musique concrète, elektronische muziek, noise, improvisatie, dub, jazz, blues, pop, rock en allerhande crossovers. Vertrekpunt voor de lessen is de ‘liberation of sound’ zoals omschreven door de componist Edgar Varèse. Voorts komen onder andere volgende namen aan bod: John Cage, Iannis Xenakis, Fela Kuti, Sun Ra, Alan Lomax, Harry Smith, Les Paul, Lee Perry, John Zorn.
Actuele kunst en cultuurfilosofie maandag, ‘week 3’, 18-21u30, aula K1.1
docent Stefan Wouters
In deze cursus benaderen we hedendaagse kunst, cultuur en beeldproductie vanuit een (kunst)historisch, filosofisch en politiek-sociologisch perspectief. Zowel materiële als immateriële verschijningsvormen, zoals schilderijen, installaties, performance en videokunst komen aan bod. De student wordt gestimuleerd om zijn/haar inzichten van actuele kunst aan te scherpen en te reflecteren over nieuwe tendensen en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit kan gebeuren aan de hand van een schriftelijk verslag, een eigen creatieve invulling of via een mondelinge presentatie.
Kunst- en cultuurgesch. Oudheid-Middeleeuwen dinsdag, ‘week 1’, 18u00-21u30, aula K1.3
docent Frank Verlie
Voor de prehistorie, Mesopotamië, Egypte en de Griekse oudheid zijn André Malraux, Oswald Spengler en Jean Capart, Heinrich Schliemann en Mark Waelkens de gidsen die ons doorheen de Westerse kunst- en cultuurgeschiedenis loodsen. Maar ook mythologische figuren zoals Gilgamesh, de Minotauros en Homeros’ Odysseus krijgen de nodige aandacht en worden af en toe in een modern perspectief geplaatst. Voor de Middeleeuwen rekenen we op Johan Huizinga (‘Herfsttij der Middeleeuwen’), Pevsner (gotische architectuur), en Robert Sowers (glasramen). Niet-Westerse kunst- en cultuurgeschiedenis kan, uitgaande van de persoonlijke ervaring van de docent en de inspiratie van het moment aan bod komen (pre-Columbiaanse en islamitische kunst).
Kunst- en cultuurgesch. Renaissance-barok-rococo dinsdag, ‘week 2', 18u00-21u30, aula K1.3
docent Frank Verlie
Voor de renaissance zijn onze vier grote gidsen Jacob Burckhart, Bernard Berendson, Ernst Gombrich en last but not least Erasmus. Aparte figuren als Leonardo da Vinci en ‘onze’ Pieter Bruegel krijgen aandacht. Voor de behandeling van de barok vertrekken we van stijlbegrippen van Wölfflin, waarna we inzoomen op grote schilders als Caravaggio, Rubens en Rembrandt of beeldhouwers als Bernini, Duquesnoy en Artus Quellinus. Dit jaar zal ook bijzondere aandacht besteed worden aan de Antwerpse Barokevenementen. Voor de behandeling van de rococo beginnen we met de voor de hand liggende decoratieve aspecten en de lichte en gracieuze kant van Watteau en Fragonard, langs de grimassen van Messerschmidt. Vervolgens komen Piranesi, Goya, Casanova, Choderlos en De Sade aan bod en eindigen we met de zedenschetsen van Hogarth.
Kunst- en cultuurgesch. 19de eeuw dinsdag, ‘week 3’, 18u00-21u30, aula K1.3
docent Frank Verlie
De cursus beoogt een breed overzicht van de 19de eeuwse kunst en cultuur. Onze 19de eeuw begint zowat halverwege de 18de, met het neoclassicisme, waarin de eerste moderne visioenen hand in hand gaan met de eerste vormen van moderne soberheid. Maar bij neoclassicisme denken we toch vooral aan het 19de eeuwse academisme en haar voorliefde voor de klassieke oudheid, en dus is het pas met de romantiek, waarin nochtans ook sterk naar het verleden gekeken werd, dat het moderne verhaal echt van start gaat. Baudelaires romantische theorie over de ‘modernité’ sluit reeds aan bij de volgende stroming, die van het realisme, waarna de –ismen mekaar in versneld tempo opvolgen. We eindigen met het symbolisme. Terwijl we het overzicht niet uit het oog verliezen, vlechten we er een aantal themalessen doorheen, oa. over romantische muziek, de karikatuur, de bohemien en de fotografie.
Kunst- en cultuurgesch. 20ste eeuw dinsdag, ‘week 4’, 18u00-21u30, aula K1.3
docent Frank Verlie
In de kunst- en cultuurgeschiedenis van de 20ste eeuw, die overigens veel rijker geschakeerd is dan wat men in overzichtswerken doorgaans te zien krijgt, vallen niettemin twee grote tegengestelde bewegingen te ontwaren: de eerste draaft, aangespoord door experiment en avantgarde, resoluut richting toekomst, de andere koestert het verleden, dat voortdurend reïncarneert in klassieke revivals en nieuwe vormen van ‘realisme’. Een dynamisch proces, waarbij het nieuwe en het oude geregeld van plaats verwisselen en dat tegen het einde van de eeuw uitmondt in het postmoderne labyrint.

Kunstbeschouwing zaterdag ‘week 3’, 13u30-17u00 Nieuwbouw atelier fotografie verd. 0
docent Etienne Van Deyck
In deze cursus verkennen we de beeldende kunsten vanuit verschillende invalshoeken. Naast de kunstgeschiedenis, die de kunst bestudeert in een historische context, bestaan er diverse perspectieven van waaruit je kunst kan verkennen, oa. kunstpsychologie, kunstsociologie en kunstfilosofie. In de lessen kunstbeschouwing vertrekken we van een beeldanalyse, situeren we het betreffend werk kort in de cultuurhistorische context en koppelen we het aan zeer uiteenlopende kunstbeschouwelijke thema’s. “We verbreden en verdiepen ons esthetisch genot naarmate we meer aandachtspunten ontwikkelen”, aldus het motto van deze cursus.

Theatergeschiedenis ONLINE-module
docente Nele Willems
Theatergeschiedenis bespreekt theater als medium doorheen de verschillende kunsthistorische periodes. De lessen starten met de bakermat van het theater, bij de Oude Grieken. De nadruk ligt op het belang en de positie van het theater in zijn tijd. Toonaangevende makers, auteurs en canonstukken komen aan bod. Daarnaast zullen er aspecten van bepalende scenografie, theaterarchitectuur en theaterkostuum bestudeerd worden. Hierbij worden accenten gelegd die het Westerse theater beïnvloeden. Zo bekijken we onder meer Shakespeare, het 18de eeuwse burgerlijke theater en de grote ommezwaai naar het post-dramatisch theater met boeiende makers als Brecht.

Filmgeschiedenis op donderdagen (week 2 + week 4-bijzondere kunstgeschiedenis)
docent Wouter Hessels De Studio/De Cinema (grote filmzaal) 19u – 22u30
Maarschalk Gérardstraat 4
2000 Antwerpen
Deze cursus geeft een rijk geïllustreerde kijk op de belangrijkste ( r )evoluties die de zevende kunst heeft meegemaakt, vanaf het einde van de 19de eeuw tot het begin van de 21ste eeuw. Van de eerste ‘shots’ van de broers Lumière, over toonaangevende stromingen zoals het Duits expressionisme, het Italiaans neorealisme en de Franse nouvelle vague tot de Deense Dogme 95-stunt, de Amerikaanse Movie Brats en tal van Europese filmauteurs. Al die korte, lange, stomme – en geluidsfilms, in zwart-wit of kleur, passeren de revue. De les duurt tot 20u30. Na een korte introductie van de geprogrammeerde film, die aansluit op de les, wordt een integrale film geprojecteerd.

Ondersteunend programma: studiereizen: 20/10, 24/11, 19/1, 16/2, 22/3, 10/5
Dit studiereizenprogramma naar binnen- en buitenlandse tentoonstellingen, museumcollecties en bijzondere sites wordt ingericht door Kaska-dko en wordt inhoudelijk gestoffeerd door de academiedocenten. Voorafgaandelijk worden de uitstappen ingeleid door een lezing. De uitstappen staan open voor alle studenten. Wil je aan een studiereis deelnemen, schrijf je dan persoonlijk in op de deelnemerslijst aan de balie van het secretariaat avondschool. Meer info over het programma, de deelnemingsvoorwaarden, de deelnemingsprijs en de inleidende lezingen verschijnt telkens op www.academieantwerpendko.org/studiereizen en in een aparte folder. Coördinatie studieuitstappen: vakgroep Kunst en cultuur i.s.m. directie en pedagogische coördinatie
PRAKTISCH : ‘weken-schema’ : te bekomen aan de balie secretariaat en bij de docenten
contact: secretariaat avondschool Kaska-dko: Blindestraat 35 / Mutsaardstraat 31 B-2000 Antwerpen ankerleerlingen.kaskadko@antigon.be, hansdebeuk@gmail.com, wouter.hessels@ehb.be, kaskadko.nele@gmail.com, stefan.wouters1@gmail.com, etiennevandeyck@telenet.be, frankverlie@yahoo.com